ISO 19011 szkolenie

Wytyczne i zasady audytowania systemu zarządzania jakością

ISO 19011 szkolenie – agenda:

1. Przedstawienie sposobu przeprowadzenia auditu zgodnie z ISO 19011:2018

2. Omówienie normy ISO 19011:2018 w zakresie:

 • Zarządzania i planowania programu auditu
 • Planowania auditu
 • Przeprowadzania auditu
 • Dokumentowania i prowadzenia zapisów
 • Dobór auditora bazując na kompetencjach

3. Omówienie praktycznych aspektów przeprowadzania auditów

Adresaci szkolenia:

• Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych,

• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości,

• Osoby wdrażające systemy jakości,

Prześlij zgłoszenie

Automotive Quality Solutions
Image module

*

*

Program szkolenia

w formacie PDF
Image module
Pobierz program (PDF)Program szkolenia w formacie pdf

Automotive Quality Solutions

Uczestnik nauczy się:

 • Poprawnie interpretować poszczególne punkty standardu ISO 19011,
 • Przygotowywać strukturę i wyznaczać cele przeprowadzania danego auditu,
 • Rozpoznawać typy auditów i poprawnie stosować je do określonej branży,
 • Praktycznie wykorzystywać zdobyte umiejętności w obrębie branży motoryzacyjnej,
 • Planować poszczególne działania i przeprowadzać audit wewnętrzny,
 • Interpretować wymagania i dane oraz zbierać je w przejrzysty sposób,
 • Analizować i wskazywać na obszary ryzyka w organizacji,
 • Planować działania korygujące oraz przedstawiać je kadrze zarządzającej,
 • Weryfikować istniejące systemy i sposoby zarządzania w ramach branży,
 • Wyznaczać możliwości i potencjały,
 • Przygotowywać poprawne raporty po zakończonym audicie,
 • Opracowywać strategie działań po audicie,
 • Skutecznie i przekonująco wdrażać nowe metody i jakości w działania firmy,
 • Rozumieć standard ISO 19011 i prawidłowo wyjaśniać jego znaczenie.

Automotive Quality Solutions

Korzyści dla firmy:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu planowania i nadzorowania programu auditów wewnętrznych wg wytycznych ISO 19011,
 • Umiejętność weryfikacji i interpretacji bilansów ze stosowanego dotychczas podejścia w firmie,
 • Uzyskanie kontaktu ze znawcami i praktykami auditów,
 • Weryfikacja celów i założeń działalności w towarzystwie doświadczonych w branży konsultantów,
 • Identyfikacja możliwości i potencjałów,
 • Możliwość wprowadzenia zmian jakościowych w zarządzaniu i wdrażaniu projektów,
 • Zwiększenie dynamiki pracy, komunikacji zespołowej i wymiany informacji pomiędzy pracownikami,
 • Wprowadzenie nowych metod i systemów do poszczególnych działań w branży,
 • Eliminacja strat wynikających z wcześniejszej niedoskonałości systemu,
 • Przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych i wdrażanie działań po weryfikacji,
 • Utrzymanie dynamicznego rozwoju działalności

Automotive Quality Solutions

Czas trwania

 • 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

 

 

Cena szkolenia zamkniętego:

 • Cena ustalana indywidualnie z klientem

 

 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat

 

Zobacz też artykuł „ISO 19011 – Wytyczne dla audytowania systemów zarządzania

ISO 19011 Szkolenie - Wytyczne dla audytowania systemów zarządzania