Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych:

 

  1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej AQS Dariusz Kowalczyk

Automotive Quality Solutions  –firma AQS Dariusz Kowalczyk z siedzibą przy ul. Drobniewicza 65, 43-300 Bielsko-Biała.

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez AQS Dariusz Kowalczyk.

 

  1. Zgłoszenia uczestnika

Zgłoszenie uczestnika na szkolenie należy dokonać drogą elektroniczną na adres info@automotivequal.com, przesyłając Formularz zgłoszeniowy, lub drogą elektroniczną poprzez zapisanie się na dedykowanej stronie dot. szkolenia poprzez formularz „Prześlij zgłoszenie”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia do AQS Dariusz Kowalczyk). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia oraz przesłaniu zgłoszenia w jednej z wyżej określonych form. Firma AQS Dariusz Kowalczyk potwierdza uczestnictwo w szkoleniu najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Po dokonaniu zamówienia szkolenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie na podany przez siebie adres email.

Przesłanie Formularza Zgłoszeniowego jest równoważne z zawarciem umowy między ASQ Dariusz Kowalczyk a Zamawiającym.

 

  1. Rezygnacja z uczestnictwa

Zamawiający może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia (liczy się data wpłynięcia rezygnacji do AQS Dariusz Kowalczyk). Rezygnację z uczestnictwa należy przesłać w formie e-maila.

W przypadku późniejszej rezygnacji AQS Dariusz Kowalczyk ma prawo obciążyć Zamawiającego pełną kwotą za szkolenie.

Rezygnacja z uczestnictwa jest równoważna  z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

 

  1. Płatność za przeprowadzoną usługę

Płatność realizowana jest po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Przelewy wykonywane są na konto bankowe Nest Bank S.A. 86 1870 1045 2078 1028 7878 0001.