ISO 19011 – Wytyczne dla audytowania systemów zarządzania

ISO 19011 to międzynarodowa norma opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) dotyczący audytów systemów zarządzania.

Jest ona przeznaczona dla organizacji, które pragną przeprowadzać skuteczne i efektywne audyty wewnętrzne oraz zewnętrzne swoich systemów zarządzania.

Podstawowe informacje

Celem ISO 19011 jest zapewnienie jasnych i spójnych wytycznych dotyczących audytów, które pomagają organizacjom w doskonaleniu ich procesów, identyfikowaniu obszarów do poprawy i monitorowaniu zgodności z wymaganiami normy. Norma ta ma zastosowanie do różnych rodzajów systemów zarządzania, takich jak ISO 9001 (zarządzanie jakością), ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 45001 (zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy), IATF 16949 i wiele innych.

Dodatkowo obejmuje kluczowe zasady audytowania, różne rodzaje audytów (takie jak audyty wewnętrzne i zewnętrzne), oraz opiera się na podejściu opartym na ryzyku. Dostarcza również wskazówek dotyczących:

– planowania i przeprowadzania audytów,

– raportowania wyników,

– śledzenia działań naprawczych i zapobiegawczych,

– a także kompetencji i szkoleń dla audytorów.

Dzięki zastosowaniu ISO 19011 organizacje mogą skutecznie ocenić swoje systemy zarządzania, identyfikować obszary poprawy i działać w kierunku ciągłego doskonalenia. Pomaga również w budowaniu zaufania klientów, partnerów biznesowych i zainteresowanych stron poprzez zapewnienie wiarygodności i spójności przeprowadzanych audytów.

Zrozumienie Kluczowych Koncepcji ISO 19011

Aby móc efektywnie korzystać z tej normy, ważne jest zrozumienie kluczowych koncepcji w niej zawartych. Nie jest żadną tajemnicą, że powinny one stanowić fundament skutecznych audytów i być uwzględniane we wszystkich fazach procesu audytowego.

Oprócz wspomnianych wcześniej audytów wewnętrznych i zewnętrznych, ISO 19011 znajduje zastosowanie podczas zarządzania audytami pierwszej i drugiej strony. Oczywiście każdy rodzaj audytu ma swoje specyficzne cele i zakres działania, które należy uwzględnić podczas planowania i przeprowadzania audytów.

Podejście oparte na ryzyku

ISO 19011 wyraźnie też podkreśla znaczenie podejścia opartego na ryzyku podczas audytowania. Audytorzy powinni identyfikować i oceniać istotne ryzyka związane z systemem zarządzania, aby skoncentrować swoje działania na obszarach największego potencjalnego wpływu. Podejście oparte na ryzyku pomaga nam zapewnić, że audyty są skuteczne i mają istotny wpływ na doskonalenie systemów zarządzania.

Sam dokument dostarcza też szczegółowych wytycznych dotyczących planowania i przeprowadzania audytów. Dotyczą one m.in. ustalania celów audytu, wybierania zespołu audytowego, opracowywania programu audytu, zbierania dowodów, przeprowadzania wywiadów i oceniania zgodności. Ścisłe przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić skuteczne i spójne audyty systemów zarządzania.

A co ISO 19011 mówi na temat kompetencji audytorów?

Audytorzy powinni posiadać odpowiednie umiejętności, wiedzę i doświadczenie, aby skutecznie przeprowadzać audyty systemów zarządzania. Na przykład w celu przeprowadzania audytów systemu wg. standardu IATF 16949, zakres kompetencji jest zdefiniowany w wymaganiu 7.2.3. Odnosi się ono do Kompetencji Auditora Wewnętrznego.

Ważne jest również regularne doskonalenie kompetencji poprzez szkolenia, wewnętrzne, zewnętrzne warsztaty kalibracyjne lub rozwój zawodowy.

Zmiany w edycji z 2018

Norma ISO 19011:2018 została zaktualizowana (lipiec 2018 r.) z następującymi zmianami dotyczącymi drugiego wydania tej samej normy opublikowanej w 2011 r.:

Dodano podejście oparte na ryzyku do zasad audytu

Podstawowe terminy z ISO 9000:2015 są również używane w ISO 19011 z tym samym poziomem treści

– Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem audytów, w tym audytu ryzyko samego programu

–  Rozszerzenie wytycznych dotyczących przeprowadzania audytu, w szczególności rozdziału – Planowanie audytu

– Rozszono ogólne wymagania kompetencyjne dla audytorów

Dostosowano terminologię tak, aby odzwierciedlała proces, a nie przedmiot oraz zapewniono zgodność z normą ISO 9000

– Usunięto załącznik A aplikowany w  ISO 19011:2011

–  Wprowadzono aneks A dotyczącym planowania i przeprowadzania audytów (dawny aneks B)

Ponadto zespół redakcyjny dokonał poprawek w normie ISO.

Korzyści z Zastosowania Wymagań ISO 19011

Norma ta, dzięki dostarczeniu szczegółowych wytycznych dotyczących planowania, przeprowadzania i raportowania audytów może pozytywnie wpłynąć na wzrost efektywności audytów.

ISO 19011 pomaga też organizacjom w doskonaleniu systemów zarządzania poprzez identyfikację obszarów do poprawy i ocenę skuteczności działań. Audyty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami pozwalają na lepsze zrozumienie stanu systemu zarządzania i wprowadzenie niezbędnych usprawnień. Nie można też zapomnieć o wpływie na budowanie zaufania klientów i partnerów biznesowych. Wiarygodność audytów i zgodność z międzynarodowymi standardami wzbudzają pewność w stosunku do jakości i stanowią atut przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku.

Dariusz Kowalczyk

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X