FCA PPAP Audyt Procesu

FCA PPAP audyt procesu (PPAP audit) jest podstawowym narzędziem jakościowym stosowanym przez przedstawiciela klienta FCA – Supplier Quality Engineer do oceny procesów produkcyjnych organizacji. Reguły stosowania PPAP audytu określone są w normie SQ.00010.

Znajomość przez organizację Audytu Procesu reguluje punkt. 7.2.3 z normy IATF, dotyczący kompetencji audytora wewnętrznego. W celu spełnienia przez organizację tego wymagania należy odnieść się do normy 07740, która precyzuje, że organizacja dla skwalifikowanych procesów powinna przeprowadzać wewnętrznie Audyt Procesu z częstotliwością raz na dwanaście miesięcy.

Kolejnym punktem, który wskazuje na konieczność posiadania wiedzy na temat Audytu Procesu przez organizację, jest punkt. 7.2.4. z normy IATF odnoszący się do kompetencji audytora drugiej strony. Dodatkowo FCA informuje, jako wymagania specyficzne klienta, że organizacja, w celu oceny swoich poddostawców musi przeprowadzić audyt w lokalizacji poddostawcy przy użyciu Audytu Procesu wykonanego zgodnie z normą SQ.00010. Ten wymóg dotyczy punktu 8.4.1.2. z normy IATF – Proces wyboru dostawcy.

W fazie uruchomieniowej powinny być przeprowadzone przynajmniej trzy Audyty Procesu.

Pierwszych z nich określany jest jako „Ocena Gotowości” i jest on przeprowadzany przed fazą Weryfikacji Procesu. Drugi audyt przeprowadzany jest przed fazą Pre-Serii i określany jest jako „Ocena Procesu”. Warto dla tego etapu uzgodnić z przedstawicielem klienta, aby podczas audytu były produkowane części produkcyjne przeznaczone do oceny przez zakład klienta określane jako Ocena Zakładu (Plant Evaluation „ex-Benestare”), dzięki temu podczas jednej wizyty organizacja ma możliwość spełnienia dwóch wymagań klienta. Dodatkowo w czasie wizyty klienta może być przeprowadzony pierwszy krok PDR (Production Demonstration Run), czyli ocena zdolności produkcyjnej, która wykonywana jest przez 3 godziny lub dla określonej liczby wyprodukowanych komponentów (zwykle trzystu). Trzeci Audyt Procesu wykonywany jest przed fazą Zwolnienia do Produkcji (Production Release) i powinien być wykonywany wspólnie z drugim krokiem PDR przeprowadzanym w pełnym wymiarze zgodnie z normą SQ.00008.

Dodatkowy PPAP audyt może być przeprowadzony dla kamienia milowego zdefiniowanego jako OTOP (off-tool, off-process), czyli dla definitywnego procesu z użyciem definitywnego oprzyrządowania.

W przypadku gdy proces produkcyjny dostawcy posiada punkty otwarte po fazie Zwolnienia do Produkcji, przedstawiciel klienta planuje kolejne wizyty, które przeprowadzane są już w bieżącej produkcji. Warto w tym punkcie wspomnieć, że w przypadku braku progresu w zamykaniu działań przez organizację, przedstawiciel klienta może wystawić w systemie SQP reklamację jakościową zdefiniowaną jako „Quality Planning” zgodnie z normą 08018 – Monitorowanie jakości dostaw materiałów bezpośrednich w zakładach produkcyjnych i magazynach części zamiennych.

Dobrą praktyką organizacji podczas przeprowadzania Audytu Procesu jest bezpośredni udział Project Managera, który zwykle zlokalizowany jest poza docelowym zakładem produkcyjnym. Dzięki takiemu proaktywnemu podejściu organizacja oraz przedstawiciel klienta może bezpośrednio zaadresować otwarte punkty do niego, a sam Project Manager ma możliwość dokładnego zapoznania się z wymaganiami klienta podczas wizyty na linii produkcyjnej. W szczególności jego rola jest istotna podczas przeprowadzanie pierwszego audytu, kiedy weryfikowane są dokumenty sourcingowe, które muszą być zatwierdzone przez organizację. Do najważniejszych z nich należą: Dodatkowe Wymagania Jakościowe (Additional Quality Requirements – AQR), Oświadczenie o Wymaganiach (Statement of Requirements – SoR) oraz Ocena Wykonalności Produkcyjnej (Manufacituring Feasability Assessment – MFA).

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.automotivequal.pl/wp-content/uploads/2017/12/artykul-3.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: fixed;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container.dfd_stun_header_vertical_parallax {-webkit-transform: -webkit-translate3d(0,0,0) !important;-moz-transform: -moz-translate3d(0,0,0) !important;-ms-transform: -ms-translate3d(0,0,0) !important;-o-transform: -o-translate3d(0,0,0) !important;transform: translate3d(0,0,0) !important;}