Analiza PPM jako statystyczna metoda oceny ryzyka dla 0-km oraz gwarancji

W przypadku wystąpienia problemów jakościowych, które nie są pojedynczymi wystąpieniami (one single occurrence), możemy być zobligowani do przygotowania oceny ryzyka odnoszącej się do liczby potencjalnych wyrobów niezgodnych.

Jedną z takich ocen jest analiza PPM. Uwzględnia ona zależność ilości zaafektowanych części w odniesieniu do miliona części wyprodukowanych (PPM – parts per milion).

Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że może być stosowana do przeprowadzania oceny ryzyka zarówno dla sztuk zgłaszanych z zakładów produkcyjnych klienta (0-km) jak i z gwarancji. Przez organizację najczęściej jest stosowana w następujących sytuacjach:

 • brak możliwości zastosowania danych procesowych, które mogłyby wspomóc zdefiniowanie zagrożonej populacji
 • wartości rysunkowe zostają zmienione w trakcie procesu produkcyjnego bez możliwości ich odtworzenia np. średnice trzpieni, na które są wprasowywane łożyska.

W celu jej zastosowania nie potrzeba też żadnego dodatkowego oprogramowania (tak jak choćby w przypadku rozkładu Weibull’a) – wystarczy standardowy formularz exel.

Analiza PPM – założenia

Każda analiza ryzyka opiera się na założeniach, które muszą być uwzględnione w trakcie jej przygotowywania. Należy też pamiętać, aby były one uwzględnione w dokumentacji jaka będzie przedstawiana do klienta lub wewnątrz organizacji.

W przypadku analizy PPM do takich założeń należą:

 • zdefiniowanie daty początkowej, od kiedy jesteśmy w stanie stwierdzić rozpoczęcie występowania problemu. W przypadku braku takiej możliwości datą początkową będzie uruchomienie do produkcji seryjnej (en. SoP – Start of Production).
 • Zdefiniowanie daty końcowej, która odpowiada dacie wprowadzenia definitywnych działań korygujących – PCA (permanent corrective action)

Te dwie daty są naszymi punktami granicznymi definiującymi zakres czasowy jaki będzie rozpatrywanym w trakcie przygotowywania analizy ryzyka.

 • Można ją wprowadzać przy minimum dwóch sztukach. Reklamację na udokumentowany problem – en. failure mode – z którym mamy do czynienia tylko dla jednej sztuki zwróconej przedstawiamy jako „one single occurrence”).
 • Wymaga stosownej aktualizacji, w przypadku gdy organizacja otrzymuje do analizy kolejne sztuki.
 • Jest rozpatrywana w oparciu o przedziały miesięczne. Z tego powodu dla wszystkich miesięcy obejmujących ocenę ryzyka powinniśmy z działu logistyki lub bezpośrednio z portali klienta otrzymać informację odnośnie ilości wysłanych sztuk. Robimy to zarówno dla miesięcy, dla których nie stwierdzono występowania wadliwych części jak i dla tych gdzie takie części zostały zgłoszone przez klienta jako niezgodne.

Analiza PPM – omówienie formularza

W powyższej ocenie ryzyka stosujemy cztery kolumny, które zawierają następujące elementy:

 • Miesiąc
 • Ilość sztuk zwróconych przypisana do poszczególnych miesięcy
 • Ilość sztuk wysłanych w poszczególnych miesiącach
 • Obliczone PPM’y, które są obliczane tylko dla miesięcy, w których nie stwierdzono problemu. Wzór dla tego składnika jest następujący:

Formularz najlepiej zobrazować na poniższym przykładzie. Początkowy miesiąc w tym przykładzie to lipiec, a końcowy – marzec. W sumie przedział czasowy będzie obejmował dziewięć miesięcy.

Tabela. Analiza PPM – przykład obliczeń

Ilość sztuk zwróconych, są rozpatrywane dla następujących miesięcy: lipiec, październik, grudzień, styczeń, luty, marzec – w sumie 42. Dla pozostałych miesięcy będziemy wyliczać PPM’y w oparciu o wyniki z kolumny „Obliczone PPM’y”.

W kolumnie „Wysłane sztuki” wpisujemy miesięczne ilości uzyskane z działu logistyki lub z portali klientów. Natomiast ostatnia kolumna „Obliczone PPM’y” służy do wyliczeń wartości dla miesięcy, w których pojawiły się wadliwe sztuki.

Najistotniejszym elementem analizy PPM jest to, aby z kolumny „Obliczone PPM’y” uwzględnić w kolejnym kroku najwyższą wartość, jako „najgorszy możliwy scenariusz”.

Końcowym etapem analizy jest obliczenie PPM’ów dla miesięcy: sierpień, wrzesień oraz listopad korzystając z następującego wzoru:

Dzięki temu możemy wyliczyć końcową ilość sztuk, jakie będą rozpatrywane w ocenie ryzyka. W powyższym przypadku liczba ta wynosi: 82,58 i musi być zaokrąglona do 83.

W dokumentach dla klienta warto też uwzględnić w takim przypadku sformułowanie mówiące, że potencjalna liczba zaafektowanych sztuk wynosi 83, z czego obecnie zidentyfikowano 42, a potencjalnie na rynku gwarancyjnym lub w zakładzie klienta pozostaje 41 sztuk.

Na stronie „Bezpłatne narzędzia” można bezpłatnie pobrać powyższy formularz z możliwością edycji.

Nazwa dokumentu: Analiza PPM – metoda oceny ryzyka dla reklamacji 0-km oraz zwrotów gwarancyjnych