Plan Kontroli produkcji przedseryjnej

Plan Kontroli produkcji przedseryjnej jest jednym z wymagań standardu IATF stosowanych podczas wdrażania nowych projektów w motoryzacji. Jego głównym celem jest zwiększenie zabezpieczenia jakościowego dla dostarczanego wyrobu poprzez zagęszczenie siatki kontroli.

Podstawowe informacje

Głównym celem wdrożenia tego planu jest wyście z założenia, że podczas nowych uruchomień procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie nie są ustandaryzowane. Z tego powodu może dochodzić do częstszych pomyłek i wysyłania niezgodnych wyrobów w porównaniu do bieżącej produkcji. Dodatkowo służy on do:

  • walidacji Planu Kontroli produkcji dostawcy, który będzie stosowany w bieżącej produkcji
  • zapewnienia szybkiej identyfikacji, opanowania i skorygowania jakichkolwiek problemów jakościowych które mogą się pojawić w zakładzie produkcyjnym organizacji.

Sama implementacja Planu Kontroli produkcji przedseryjnej znajduje się w standardzie IATF w wymaganiu 8.5.1.1. Plan Kontroli. Oprócz tej fazy wymaganie to standardowo wspomina o produkcji seryjnej i prototypach.

Plan Kontroli produkcji przedseryjnej w odniesieniu do Wymagań Specyficznych Klientów

Oprócz standardowego wymagania IATF musimy pamiętać, że w motoryzacji duże znaczenie mają wymagania specyficzne klienta. Każdy z nich ten dokument będzie określał wg własnej nomenklatury. Kilka z nich zostało przedstawione poniżej:

Ford. Określa go jako Pre-Launch Control Plan. Powinien być on stosowany od fazy TT do czasu uzyskania ostatecznego zatwierdzenia zdolności procesu

– GM. Określa go jako Early Production Containment (EPC). Wcześniej stosowane było sformułowanie GP12, które w chwili obecnej nie ma już zastosowania

– Stellantis ex-PSA. Określa go jako GP12.

Stellantis ex-FCA. Definiuje go jako Safe Launch Plan, a wcześniej jako Strenghetenes Control Plan.

Jak widać prym w definiowaniu dodatkowych wymagań wiodą firmy, które należą do wielkiej trójki amerykańskiej (GM, Ford, Chrysler wykupiony przez FIAT’a). Z drugiej strony polityka klientów niemieckich jest bardziej pragmatyczna. Wychodzą oni z założenia, że niezależenie czy jest to faza uruchomieniowa, czy też bieżąca produkcja – dostarczane wyroby muszą być tak samo zgodne jakościowo.

W takiej sytuacji Plan Kontroli produkcji przedseryjnej organizacja definiuje wg. wewnętrznych procedur, w celu spełnienia wymagań IATF.

Plan Kontroli produkcji przedseryjnej – fazy wdrożenia

Przygotowując się do walidacji tego dokumentu musimy mieć na uwadze to, co będzie on zawierał. Co mam na myśli? To, że musi brać pod uwagę wszystkie znane krytyczności wyrobu i procesu tak samo jak dla Planu Kontroli w bieżącej produkcji.

Dodatkowo zatwierdzenie nie powinno zwalniać organizacji z odpowiedzialności za ujęcie w Planie wszystkich charakterystyk, które uważa on za istotne na podstawie swojej znajomości procesu produkcji, czyli jego know-how. Na przykład dostawca wygłuszenia przegrody czołowej może zdefiniować dodatkowo pomiar wagi gotowego wyrobu. Robi to korelując go z odpowiednim ,akceptowalnym poziomem akustyki – mimo, iż na rysunku klienta takie wymaganie się nie znajduje.

Nawiązując natomiast to wymagań specyficznych klienta warto sprawdzić, czy nie musi być on zatwierdzony przez przedstawiciela klienta oraz czy nie musi być rozszerzony o komponenty od poddostawców.

Standardowy czas trwania dla tej aktywności bierze początek w budowie pierwszych części przewidzianych do produkcji samochodów przed-seryjnych. Odnośnie jego zakończenia mamy kilka strategii:

  • 90 dni po SOP, czyli po oficjalnym starcie produkcji, kiedy to inżyniering klienta daje, w oparciu o zdefiniowane wskaźniki, „daje” zielone światło zakładowi na budowę samochodów przeznaczonych do sprzedaży
  • Definiowany w oparciu o wyprodukowaną liczbę części. Jest to istotna strategia w przypadku dostarczania części opcjonalnych (en. low volume) t.j. dach otwierany, automatyczna skrzynia biegów, napęd 4×4
  • Do czasu uzyskania ostatecznego zatwierdzenia zdolności procesu, stosowany przez FORDa, o czym była mowa wcześniej.

Zwykle też musi być określone osobne stanowisko, które powinno znajdować się poza linią, oddzielone i niezależne w stosunku do normalnego procesu produkcji. Może się też ono znajdować na końcu linii produkcyjnej.

Jakie są kryteria wyjściowe?

Wiemy już jak długo Plan Kontroli produkcji przedseryjnej powinien trwać. Natomiast, żeby można było to wykonać, standardowo muszą być spełnione określone kryteria. Należy do nich m. in.:

  • brak zgłoszeń z zakładu klienta w terminie przewidzianym w „czasie jego trwania”
  • w przypadku stwierdzenia nowej niezgodności zdefiniowana kontrola zostaje utrzymana jeszcze przez dalszy okres czasu. Inny scenariusz odnosi się do ilości wyprodukowanych części, po wdrożeniu działań korygujących lub aż do końca okresu uzgodnionego na początku. Oczywiście w zależności od tego, które z wydarzeń wystąpi jako ostatnie.
  • jeśli zakład klienta stwierdzi niezgodność podlegającą kontroli wzmocnionej, dostawca może zostać poinformowany o rozpoczęciu dodatkowej eskalacji np. 3CPR ex-CSL-2/ CL ect.

Czy tylko faza przedseryjna?

Plan Kontroli Produkcji Przedseryjnej nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tej fazy. Jeśli w bieżącej produkcji nasz wyrób został poddany znaczącym modyfikacjom, to powinien być rozważony scenariusz uruchomienia tej aktywności bazując na ocenie ryzyka. Taka prośba może być dodatkowo wystosowana przez naszego klienta.

Drugim scenariuszem, kiedy warto ponownie uruchomić wzmocnioną kontrolę są przestoje. Mam tutaj na myśli zarówno przestoje wynikające z planowanych przerw letnich jak i scenariusz kiedy przestój wynika z braku zamówień klienta przez dłuższy czas.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Kontrola produkcji przedseryjnej pociąga za sobą wdrożenie odpowiedniej identyfikacji. Klienci mogą wymagań np. zielonej okrągłej naklejki przyklejanej na wyrobach gotowych. Przeprowadza się to w celu rozróżnienia, że ten wyrób posiada kontrolę wzmocnioną.

Dodatkowe wymagania mogą dotyczyć prawidłowego „rozpisania” Planu Kontroli produkcji przedseryjnej. Mowa tutaj i identyfikacji stacji dla których ta kontrola jest przeprowadzana oraz odpowiedniej kolorystyce wierszy w dokumencie.

Pobierz BEZPŁATNIE nasze E-BOOKI

X